Historie sboru

rucni strikacka

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlkovicích byl založen dne 24. Května 1903, nově založený sbor měl 16 členů.  Sbor byl členem Zemské ústřední hasičské jednoty království českého prostřednictvím župy Trocnov. Dne 7. července 1903 byla zakoupena čtyřkolová stříkačka 110 mm v průměru s mosaznými botamy od firmy R. A. Smekal - Praha za cenu 1320 korun. S novou stříkačkou hasiči pilně cvičili a účastnili se různých župních sjezdů a církevních slavností.
Rok 1923 byl pro sbor rokem 20. výročí založení sboru. Konala se zde valná hromada župy spojená se sjezdem župy a veřejným cvičením místního sboru.


 

V období okupace v roce 1939 byly sloučeny župy v Okresní hasičskou jednotu se sídlem v Českých Budějovicích a náš sbor byl zařazen do III. obvodu. Byl také změněn název ze Sboru dobrovolných hasičů na Hasičský sbor.  Činnost v protektorátu byla omezena jenom na ochrannou. Veškerý spolkový a společenský život ustal a byl omezen pouze na jedinou výroční členskou schůzi, která byla později zakázána. Zakázané taky byly hasičské sjezdy a plesy.

soutěž 1952

V roce 1952 se Požární sbor při místní hasičské jednotě vrhl na popud činných členů Václava Kováře a Václava Floriána do přípravy na soutěž požárních družstev mužů s ruční stříkačkou. Praktická cvičení se konala od začátku května pravidelně třikrát týdně, pořadový výcvik jedenkrát týdně a teoretická školení také pravidelně jedenkrát týdně. Hned na první soutěži ve Štěpánovicích se naše požární družstvo umístilo na prvním místě v kategorii ručních stříkaček s postupem do okresního kola. V okresním kole na soutěži v Třeboni si naše družstvo vybojovalo opět první místo v ručních stříkačkách a účast v krajském kole. Členové požárního družstva byli pevně přesvědčeni, že i v krajském kole získají první místo, ale vše dopadlo jinak. Přestože mělo družstvo nejlepší čas v požárním útoku a obdrželo málo trestných bodů, skončilo na 3. místě.

V druhé polovině roku 1955 obdržel požární sbor starou motorovou stříkačku Flader 4. Obdržení staré motorové stříkačky ale neuspokojilo požadavky požárníků, spíše roztrpčilo. Byl to typ, se kterým se nemohlo jezdit na soutěže požárních družstev a tak aktivita upadla.

V roce 1955 byla zahájena adaptace požární zbrojnice v prostoru mezi stávající hasičskou zbrojnicí a obecní kovárnou. Musel být zvednut krov do výšky již adaptovaných kanceláří MNV a knihovny, vybourány otvory pro okna a vrata a tyto do nich osadit, zhotovit nový trámový strop, elektrickou instalaci, vnější a vnitřní omítky a betonovou podlahu. Tato akce byla v prosinci 1956 dokončena a požární technika do ní nastěhována.

Významným dnem byl pro sbor 25. červen 1979, kdy sbor obdržel novou motorovou stříkačku PS 12, v hodnotě 27.189 Kčs a hadice v hodnotě 12.476 Kčs a již ten den večer se s ní začalo s nácvikem požárního útoku. Zájem o cvičení byl velký. Na cvičení se scházelo v průměru 13 členů.

hasičská zbrojnice

Rozhodnutím rady MNV v Lišově bylo v roce 1981 schváleno zahájení výstavby požární zbrojnice. Výstavba byla zahájena 10. října 1981. V následujících letech 1982, 1983 a 1984 byla veškerá brigádnická činnost zaměřena na výstavbu této požární zbrojnice, většina zednických prací provedena brigádnicky zdarma. Slavnostní otevření a předání do užívání tohoto díla, vybudovaného nákladem 180 000 Kčs, bylo dne 7. července 1984 spojené s obvodovou soutěží.

 

 

 

mládež

Práce s mládeží v požární ochraně se začala rozvíjet již v roce 1953, kdy bylo sestaveno požární družstvo žáků. Toto družstvo žáků se zúčastňovalo různých soutěží se střídavými úspěchy. Zájem dětí o požární ochranu byl velký, ale jak děti odrůstaly a nebylo kým je doplnit a tak práce s dětmi zanikla. Práce s dětmi se opět rozběhla v roce 1976 a velké zlepšení nastalo po přidělení nové motorové stříkačky PS 12 v roce 1979, kdy bylo opět ustanoveno družstvo žáků. Nejúspěšnějším rokem mladých požárníků ve hře Plamen byl rok 1984 - 1985, kdy se mladí požárníci umístili v okresním kole na druhém místě za družstvem z Českých Budějovic, které účast v krajském kole odmítlo a tak Okresní výbor SPO rozhodl, že se krajského kola zúčastní družstvo mladých požárníků z Vlkovic. Krajské kolo se konalo dne 14. a 15. června 1985 v Netolicích, kde se ale našim nedařilo, a tak se umístili na sedmém místě. Činnost mladých požárníků probíhala až do roku 1993, kdy zanikla pro nezájem dětí i rodičů.

družstvo žen 1956

V letech 1984 - 1986 se do sboru přihlásilo i 10 žen, což byl již dostatečný počet pro požární družstvo žen, které začalo usilovně pracovat. V dubnu 1986 začalo nacvičovat požární útok a již v květnu téhož roku se umístilo na soutěži v Lišově na prvém místě.

 

 

 

 

autobus sboru


V roce 1989 sbor zakoupil autobus na dopravu požárních družstev na soutěže v ceně 55.386 Kčs. Finanční částku na nákup autobusu si vydělali členové na čištění melioračních stok, většinou Vlkovického potoka a stoky od Zvíkovského rybníka. Jaké však bylo překvapení pro všechny členy, když autobus přivezl Jan Viktora, zajel do požární zbrojnice a zjistilo se, že se do ní nevejde, že chybí na délku 30 cm a nastala další starost, kam ho umístit. V roce 1990 se tak přistavěla požární zbrojnice. K jižnímu štítu se přistavělo po celé šířce 4 metry, na které se dala rovná střecha, která by v případě potřeby mohla sloužit jako balkon, která je oplechována a mohly se zachovat okna pro zasedací místnost ve štítě. Ani šířka požární zbrojnice nestačila na délku autobusu a tak byla v zadní části zbrojnice vybourána původní jižní štítová zeď a autobusem se zajíždělo původními vraty v severním štítě.

Velkou událostí pro naši obec bylo 3. a 4. května 1990, kdy do naší obce přijela Československá televize natáčet pořad "Svatý Florián patron hasičů". Byl to pořad o práci a životě Sboru dobrovolných hasičů v tehdejší době v malé obci. Nezůstala bez povšimnutí ani stará ruční čtyřkolová stříkačka, zakoupená v roce 1903. Pracovníci Čs. Televize udělali několik záběrů ruční stříkačky tažené párem koní. Na stříkačce jel mimo kočího i velitel Sboru dobrovolných hasičů Václav Kovář st., který v závěru poukázal na to, že tato stříkačka byla navržena MNV Zvíkov na vyřazení do šrotu. Místní hasiči sebrali a odevzdali potřebnou váhu ocelového šrotu i barevných kovů jenom pro to, aby ji nemuseli odevzdat do šrotu.


Pokud byste chtěli nahlédnout do kroniky našeho sboru, můžete si stáhnout I. díl kroniky SDH Vlkovice, pokrývající roky 1903 - 1988 (formát PDF, velikost 47 MB). Další díly možná přidáme časem.